Vejledning til udfyldelse af pillepas

Vejledning til apotekere om udfyldelse af Schengen-attester i henhold til Schengen-konventionens artikel 75.

Om Schengen-samarbejdet

I 2001 kom Danmark med i Schengen-samarbejdet. Reglerne om Schengen-attester er fastlagt i Schengen-konventionens artikel 75. Artiklen fastlægger en attestordning, som giver privatpersoner mulighed for at få udstedt dokumentation for retten til at medbringe medicin med euforiserende stoffer til eget brug på rejser til lande, som er en del af Schengen-samarbejdet.

Schengen-landene er forpligtede til at anerkende en Schengen-attest, som gyldig dokumentation for retten til at medbringe medicin med euforiserende stoffer på rejsen. Udstedelse af en Schengen-attest er et tilbud til borgeren, ikke et krav. 

Lande i Schengen-samarbejdet
Følgende lande er med i Schengen-samarbejdet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Estland, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien (inkl. De Kanariske Øer), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Grønland og Færøerne er ikke omfattet af Schengen-samarbejdet.

Rejser til ikke-Schengen-lande
Ved rejse til lande, der ikke er omfattet af Schengen-samarbejdet, henvises borgeren til at rette henvendelse til rejselandets ambassade/repræsentation i Danmark for at høre, om rejselandets lovgivning giver mulighed for at medbringe medicin med euforiserende stoffer på rejse til det pågældende land, og hvilken dokumentation der eventuelt er påkrævet.

Tilkendegiver ambassaden, at en Schengen-attest kan anses for relevant dokumentation, kan der udstede en medicin-attest, som nævnt under punkt 4.

Ved mellemlanding/transit i et Schengen-land (i forbindelse med en rejse til et ikke-Schengen-land) vil en Schengen-attest som udgangspunkt ikke være nødvendig, med mindre der skal tjekkes ind på ny.

Attester for lægemidler som ikke indeholder euforiserende stoffer
Der skal ikke udstedes Scengen-attester for lægemidler, som ikke indeholder euforiserende stoffer.

Ved rejser til lande omfattet af Schengen-samarbejdet, såvel som for rejser til ikke-Schengen-lande, kan apoteket i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 1, nr. 2, udstede medicin-attester, som ikke er Schengen-attester, såfremt borgerne efterspørger dokumentation ved medbringelse af lægemidler uden euforiserende stoffer på rejsen. Borgerne skal opkræves betaling for disse medicin-attester svarende til de faktiske omkostninger.

Det er helt frivilligt, om den enkelte apoteker ønsker at imødekomme borgernes efterspørgsel efter medicin-attester.

Apoteket udsteder Schengen-attester
I Danmark udstedes Schengen-attester på apoteket, jf.apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 10.

Schengen-attester kan kun udstedes af receptekspederende enheder og apoteksudsalg.

Grundlag for udstedelse af en Schengen-attest

Euforiserende stoffer:
En Schengen-attest kan kun udstedes til lægemidler indeholdende euforiserende stoffer.

Er der tvivl om hvorvidt et lægemiddel indeholder euforiserende stoffer (særligt for så vidt angår magistrelle lægemidler og lægemidler med udleveringstilladelse), kan Lægemiddelstyrelsen kontaktes, tlf. nr. 44 88 95 95.

Lægeordineret medicin/håndkøbsmedicin:
En Schengen-attest kan kun udstedes til lægeordineret medicin. Schengen-attester til håndkøbslægemidler, der indeholder euforiserende stoffer, kan kun udstedes, hvis lægemidlet er ordineret på recept.

Bopæl i Danmark:
En Schengen-attest kan udstedes til borgere med bopæl i Danmark, herunder borgere med andet statsborgerskab end dansk.

Der findes særlige regler for grænsegængere, som har bopæl i et andet EU/EØS-land, men arbejder i Danmark. Schengen-attester kan udstedes til disse personer, hvis de har et dansk sundhedskort. I praksis vil muligheden for udstedelse af en Schengen-attest være betinget af, at borgeren fremviser sit sundhedskort.

Gyldigt pas:
Borgeren skal være i besiddelse af et gyldigt pas ved udstedelse af en Schengen-attest.

Ved rejse til de nordiske lande stilles der ikke krav om, at borgeren er i besiddelse af et pas ved udstedelse af en Schengen-attest, idet Danmark indgår i en pasunion med de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige, Island, Finland).

Der kan udstedes Schengen-attester til børn under 15 år, som er indskrevet i en forælders pas før 1. oktober 2004. Siden denne dag har børn fået eget pas.

Rejsens længde/gyldighedsperiode:
En Schengen-attest skal udstedes for rejsens længde, dog maksimalt 30 dage. Attesten kan udstedes i god tid før rejsens start.

Hvis borgeren ønsker at medbringe medicin med euforiserende stoffer til mere end 30 dage, henvises vedkommende til at rette henvendelse til rejselandets ambassade i Danmark.

Der må ikke udstedes flere Schengen-attester ”i serie” med henblik på at dække en periode på mere end 30 dage.

Udfyldelse af attesten:
Borgere eller sundhedspersonale, der er i kontakt med borgeren, kan udfylde Schengen-attestens felt 1 – 20. Oplysningerne skal kontrolleres af apoteket. Apoteket bekræfter med sin underskrift (Schengen-attestens felt 21 – 24) rigtigheden af oplysningerne.

Den originale Schengen-attest udleveres til borgeren.

Schengen-attesten er gratis:
Schengen-attester udstedes vederlagsfrit til borgerne.

Spørgsmål til Schengen-attesten i løbet af rejsen:
Hvis der er faktuelle spørgsmål til Schengen-attesten kan det udstedende apotek kontaktes.

Yderligere information:
Du kan finde yderligere information i ministeriets medicin med på rejse

Se også liste over euforiserende stoffer optaget i FN's narkotikakonvention.

Vedrørende udstedelse af attesten

Der skal udstedes én Schengen-attest for hvert lægemiddel med euforiserende stoffer, som skal medbringes på rejsen.

En Schengen-attest kan udstedes i forbindelse med købet af lægemidlet, dvs. ved ekspedition af recepten, eller ved senere henvendelse på det apotek, der har ekspederet den pågældende recept.

Hvis recepten, herunder f.eks. oplysninger om telefonrecept, ikke kan fremskaffes, men recepten tidligere er ekspederet på det pågældende apotek, kan en Schengen-attest udstedes, hvis apoteket ud fra kassebon sammenholdt med oplysninger på medicinemballagen og evt. oplysninger i apotekets edb-system kan ses, at lægemidlet er ekspederet på apoteket. I tvivlstilfælde, f.eks. hvor etiketten er beskadiget, må lægen kontaktes.

Vejledning i udfyldelse af Schengen-attestens enkelte felter:
Land (1):
Feltet er fortrykt med ”Danmark”.

By (1):
Apotekets eller apoteksfilialens bynavn.

Dato (1):
Dato for udstedelse af attesten. Attesten kan udfyldes i god tid før rejsen. Det er den angivne rejseperiode under (12), der bestemmer, hvilken periode Schengen-attesten gælder for.

A. Ordinerende læge:
Navn og telefonnummer (2) og Adresse (3):
Udfyldes eller kontrolleres ud fra recepten.

Ved udstedelse af en Schengen-attest på et tidligere ekspederet lægemiddel, hvor recepten ikke kan fremskaffes, anføres oplysninger om ordinerende læge ud fra kassebon sammenholdt med medicinemballagen.

Oplysninger om lægens adresse og telefonnummer anføres ud fra almindeligt tilgængelige oplysninger herom. Kan oplysninger om den ordinerende læges identitet ikke fremskaffes, må en ny recept udstedes af lægen.

B. Patient:

Navn (4), Pasnummer (5), Fødselssted (6), Fødselsdato (7), Nationalitet (8), Køn (9) og Bopæl (10):
Udfyldes eller kontrolleres ud fra kundens pas.

Ved udstedelse af en Schengen-attest til et barn, der er opført i forælderens pas, anføres den fremmødte forælders pasnummer samt barnets navn, fødselssted, fødselsdato, nationalitet, køn og bopæl på Schengen-attesten.

Ved udstedelse af Schengen-attester til borgere, der ikke er i besiddelse af et pas/gyldigt pas ved rejse til et af de øvrige nordiske lande, anføres borgerens CPR-nr. i feltet Pasnummer (5).

Antal rejsedage (11):
Udfyldes ud fra borgerens oplysninger. Perioden må dog højest være på 30 dage.

Der må ikke udstedes Schengen-attester ”i serie” med henblik på at dække en periode på mere end 30 dage.

Ved mellemlanding/transit i et Schengen-land på en rejse til et ikke-schengen-land af mere end 30 dages varighed kan Schengen-attest udstedes for de datoer, hvor mellemlanding/transit sker.

Attestens gyldighed (12):
Fra den: udfyldes med afrejsedatoen.
til den: udfyldes med hjemkomstdatoen.

Det er borgerens oplysninger om rejsens tidspunkt og varighed, der bestemmer, hvad der udfyldes i disse felter. Perioden mellem afrejsedato og hjemkomstdato må dog aldrig overstige 30 dage.

C. Ordineret lægemiddel:
Handelsnavn eller magistrelt præparat (13):
Udfyldes med lægemidlets danske navn.

Ved udstedelse af Schengen-attest for et magistrelt præparat anføres ”magistrel/ekstemporær”.

Ved udstedelse af Schengen-attest til et lægemiddel udleveret efter udleveringstilladelse anføres ”lægemiddel udleveret efter udleveringstilladelse”.

Lægemiddelform (14):
Udfyldes med eksempelvis tablet, kapsel, mikstur eller tilsvarende angivelse.

International betegnelse på aktivt stof (15):
Udfyldes med lægemidlets ATC-kode.

Hvis feltet ikke kan udfyldes ved udstedelse af en Schengen-attest til et magistrelt lægemiddel anføres ”magistrel/ekstemporær”. Tilsvarende for en attest til et lægemiddel udleveret efter udleveringstilladelse anføres ”lægemiddel udleveret efter udleveringstilladelse”.

Koncentration af aktivt stof (16):
Mg. pr. tablet, mg/ml mikstur eller tilsvarende.

Brugsanvisning (daglig dosering) (17):
Udfyldes efter receptens oplysninger. Hvis der på recepten er oplyst ”efter aftale” eller lignende udfyldes Schengen-attesten med borgerens oplysning om brug, hvis dette ligger indenfor normalt doseringsområde.


Total mængde aktivt stof (18):
Total mængde aktivt stof indeholdt i medbragt lægemiddel, dog højst oplysning i felt 16, 17 og 19 ganget med hinanden.

Ordinationens varighed (19):
Udfyldes med antal dage lægemidlet skal anvendes på rejsen, dog maksimalt 30 dage.

Bemærkninger (20):
Udfyldes kun i de særlige tilfælde, hvor der er anført bemærkninger på recepten.

D. Udstedende myndighed (apotek):
Navn (21), Telefonnummer (22) og Adresse (23):
Apotekets eller apoteksfilialens stamoplysninger. Stempel kan benyttes under forudsætning af, at Schengen-attestens oplysninger ikke af den grund bliver gjort utydelige.

Myndighedens underskrift (24):
Underskrift af den person, der har udfyldt og/eller kontrolleret Schengen-attesten.

Myndighedens stempel (24):
Apotekets stempel.