Forskning i biologisk materiale

Samlinger af biologisk materiale kan anvendes til konkrete forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Sammen med data fra nationale sundhedsregistre rummer biologisk materiale (fx blod, væv og celler) betydelige muligheder for forskning og udvikling af bedre diagnostik og målrettet behandling, der kan tilpasses den enkelte patient (personlig medicin).

Danmarks Nationale Biobank

Danmarks Nationale Biobank hos Statens Serum Institut indeholder store samlinger af biologisk materiale, som kan anvendes til konkrete forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Det Nationale Biobankregister giver overblik over mere end 25 millioner biologiske prøver på tværs af Danmarks Nationale Biobank, Regionernes Bio- og GenomBank samt en række andre regionale og lokale forskningsbiobanker.

Læs mere om Danmarks Nationale Biobank og Det Nationale Biobankregister her

Etiske og juridiske aspekter

Potentialet for forskning i biologisk materiale vokser i takt med udviklingen af nye teknologier til analyse af eksempelvis genetiske data. Det er derfor vigtigt at sikre, at udviklingen af nye forsknings- og analysemetoder understøtter, at borgere til stadighed trygt og tillidsfuldt kan deltage i forskning på sundhedsområdet. 

Som et led i at skabe sikkerhed i anvendelsen af biologisk materiale og sundhedsdata afledt heraf, f.eks. genetiske data, nedsatte Sundheds- og Ældreministeriet ved årsskiftet 2015-2016 Arbejdsgruppe vedr. etiske og juridiske aspekter ved anvendelse af biologisk materiale. Arbejdsgruppen har beskrevet gældende ret og drøftet etiske og juridiske problemstillinger i relation hertil. 

Læs mere i arbejdsgruppens afrapportering her