Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO

Her finder du resultaterne af de landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser af folkeskoler og SFO. Med det interaktive dashboard kan du se resultater i de enkelte kommuner og skoler og sammenligne tilfredsheden for 2020 og 2023.

Den seneste brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført af Danmarks Statistik i marts til august 2023. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

Dashboardet - du finder herunder - er inddelt i seks faner, som du kan skifte mellem i bunden:

  1. Geografisk overblik
  2. Gennemsnit – Tilfredshed i gennemsnit for skoler og SFO’er
  3. Sammenligning af skoler – svarfordeling på tværs af år, kommuner og skoler
  4. Sammenligning af SFO’er – svarfordeling på tværs af år, kommuner og SFO'er
  5. Sammenligning af gennemsnit over tid
  6. Tilfredshed på kommunespecifikke spørgsmål

I toppen af dashboardet kan du vælge mellem forskellige emner og spørgsmål. Du kan bruge ”nulstil”-knappen i venstre side til at rydde filtre.

Bemærk, at ved valg af skoletype kan du sammenligne 2020 med 2023, hvis du vælger både ’Specialklasse’ og ’Specialskole’ samt 'Specialskole og specialklasse’. Data for specialklasse og specialskole er, af forbedringsmæssige årsager, indsamlet på en anden måde i 2023, og kan derfor ikke sammenlignes direkte med 2020.

Obs.: Visning af dashboardet kræver accept af cookies.

Om undersøgelsen

Undersøgelsens stikprøve er udarbejdet med henblik på at skabe et datagrundlag for sammenligninger af gennemsnit mellem to skoler. Udgangspunktet er, at for skoler skal forskellen i gennemsnit på et spørgsmål være 0,5 point på skalaen 1-5 eller større, for at forskellen i resultater kan siges at være signifikant (ikke påvirket af tilfældigheder). For SFO/fritidshjem skal forskellen være 0,75 point på skalaen 1-5 eller større for at være signifikant, fordi der er færre svar pr. SFO/fritidshjem end pr. skole. Disse retningslinjer gælder for skoler med 150 svar og SFO/fritidshjem med 70 svar. For skoler eller SFO/fritidshjem med færre svar, kan man ikke regne med denne tommelfingerregel. Her skal man beregne for den enkeltvise skole/SFO for at afgøre, om der er signifikante forskelle.

Enkelte svarfordelinger på 5-punktsskalaen, fx at 45 pct. er meget tilfredse, er som udgangspunkt ikke baseret på nok besvarelser til at understøtte sammenligning mellem to skoler eller SFO/fritidshjem. Fordelingerne kan imidlertid anvendes til at sige noget om svarmønstret på den enkelte skole eller SFO/fritidshjem.