Høring og høringssvar

Rapporten fra udvalget om evaluering af kommunalreformen blev samtidig med offentliggørelsen den 1. marts 2013 sendt i en offentlig høring. Organisationer og borgere blev dermed inviteret til at kommentere på rapporten. De modtagne høringssvar indgik i den daværende regerings overvejelser om opfølgningen på evalueringen.

AC

Advokatrådet

Alzheimerforeningen

AOF Danmark

Arbejdstilsynet

Blå Kors Danmark

Bornholms Regionskommune

By & Havn

Børnerådet

Børnesagens Fællesråd

Center for Hjerneskade

Centerlederforeningen

Danmarks Apotekerforening

Danmarks Lejerforeninger

Danmarks Lærerforening

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Byggeri

Dansk Erhverv

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Psykolog Forening

Dansk Socialrådgiverforening

Danske Erhvervsskoler

Danske Fysioterapeuter

Danske Patienter

Danske Regioner

Danske Råstoffer

Danske Ældreråd

DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening

Datatilsynet

DDL - Danske Døves Landsforbund

DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråd

DH - Danske Handicaporganisationer

DI

DI's supplerende høringssvar

Diabetesforeningen

DS - Dansk Standard

DSR - Dansk Sygeplejeråd

DTHS - Sammenslutningen af Danske Tale-, Høre-, Synsinstitutioner

Ergoterapeutforeningen

Esbjerg Kommune m.fl.

FADD

Finansrådet

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Finanstilsynet

FOA - Fag og Arbejde

Foreningen af Vandværker i Danmark

Fritid & Samfund

FTF

Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Gymnasieskolernes Lærerforening

Hjernesagen

Hjerneskadecentret BOMI

Hjerneskadeforeningen

HK/Kommunal

Høreforeningen

Håndværksrådet

Institut for Menneskerettigheder

Jordemoderforeningen

KL

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Kost- og Ernæringsforbundet

KTC

KTO

Landbrug & Fødevarer

Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte

Landssamrådet af PPR chefer

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

LO

Lægeforeningen

Nymølle Stenindustrier A/S

OAO

PLO

Rådet for de Gymnasiale Uddannelser

Rådet for socialt udsatte

Samrådet af specialskoleledere i Danmark

SF Nordjylland

Sjældne Diagnoser

Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltninger

Sundhedskartellet

Syddansk Universitet

Tandlægeforeningen

Væktsforum Sjælland

Ældremobiliseringen

Ældre Sagen

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet, Health