Lovgivning om frikommuneforsøg II

De fleste forsøg krævede dispensation fra eksisterende lovgivning eller ny hjemmel. Forsøgene var enten hjemlet i lov om frikommunenetværk eller i bekendtgørelser og forsøgsbestemmelser under de relevante ressortministerier.

Frikommunenetværkene kunne ansøge om forsøg i tre runder. Efter hver af de tre ansøgningsrunder traf regeringen beslutning om, hvilke ansøgninger der skulle imødekommes. Herefter blev der etableret hjemler til de godkendte forsøg. Nogle forsøg var mulige med hjemmel i eksisterende forsøgshjemler i sektorlovgivningerne og en del af disse udmøntedes derfor i bekendtgørelser. Andre forsøg krævede særskilt lovhjemmel, og den daværende regering søgte derfor Folketingets opbakning til at hjemle forsøgene i lov om frikommunenetværk.

Lov om frikommunenetværk blev vedtaget den 1. juni 2017 og indeholder forsøgshjemler fra første ansøgningsrunde. Folketinget har den 14. december 2017 og 4. juni 2018 vedtaget to ændringslovforslag, der hjemler forsøg efter henholdsvis anden og tredje ansøgningsrunde. Til højre på denne side kan du finde links til lov om frikommunenetværk og du kan læse mere om Folketingets behandling af de tre lovforslag og forarbejderne til loven.

De nærmere krav og retlige rammer for frikommuneforsøg var fastsat i bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v., som findes til højre på denne side.