Ansøgning om midler til behandling af ludomani i 2023 og 2024

Som følge af Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af 2. november 2017 er der afsat 39,1 mio. kr. i 2023 og 39,1 mio. kr. i 2024 til forebyggelse og behandling af ludomani.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet inviterer derfor ansøgere til at indsende ansøgninger om at få andel i de statslige puljemidler til behandling af ludomani. Ansøgningspuljen for både behandling og forebyggelse af ludomani er på i alt 39,1 mio. kr. i 2023 og 39,1 mio. kr. i 2024. Ministeriet tager stilling til den interne fordeling af midler til henholdsvis forebyggelse og behandling, når ministeriet har modtaget og vurderet de indkomne ansøgninger. I lighed med tidligere år vil puljemidlerne hovedsageligt blive udmøntet til behandling af ludomani. 

For så vidt angår midlerne målrettet behandling, er formålet at sikre behandlingsmulighed og -tilbud til personer med ludomani. Midlerne kan søges af private behandlingsinstitutioner, der kan varetage opgaven med behandling af ludomani. 

Der er mulighed for at søge om midler for op til to år (2023 og/eller 2024). Såfremt der søges om midler for både 2023 og 2024, skal der indsendes en ansøgning for hvert af de to år. Dette betyder ligeledes, at midler for 2024 i udgangspunktet ikke genopslås. 

Ansøgningskriterier

For at ansøge om midler fra puljen til behandling af ludomani skal der anvendes et ansøgningsskema og et budgetskema, som begge kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. 

For at komme i betragtning til at modtage midler til behandling af ludomani skal en privat behandlingsinstitution opfylde følgende kriterier: 

  1. Behandlingsstedet skal have en velbeskrevet metodisk behandlingsmodel.

  2. Der skal være ansat tværfagligt og faguddannet personale (sundhedsfagligt, herunder psykologer, og socialfagligt).

  3. Der skal løbende foregå faglig efteruddannelse af personalet.

  4. Der skal foretages effektmåling af behandlingsaktiviteterne på en valideret skala, og data herfra skal anvendes i institutionens løbende arbejde.

  5. Der skal være åbenhed og offentlig indsigt i, hvor mange personer der behandles på behandlingsstedet.

  6. Der skal være et offentligt tilgængeligt regnskab.

  7. For selvejende institutioner skal der være offentlig repræsentation i bestyrelsen. 

Kriterierne er opstillet på baggrund af ”Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani (2015-2017)” fra 2018

Det bemærkes, at der i vurderingen af ansøgningerne lægges vægt på, at erfaringer fra store forskningsprojekter bliver inddraget i tilrettelæggelsen af behandlingen i det omfang, at disse er relevante for behandlingstilbuddet, med det formål at sikre at indsatserne på området er evidensbaserede. Her henvises særligt til rapporten ”Behandling og forebyggelse af ludomani”, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fået gennemført i 2022. Rapporten anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af ludomani og påpeger yderligere, at både behandling ved fysisk fremmøde og fjernbehandling er virksomt, men at behandling med fysisk fremmøde er forbundet med de største effekter. 

Rapport: Behandling og forebyggelse af ludomani

 Ved vurderingen vil der endvidere lægges vægt på, at behandlingsstedet har langsigtede mål med deres behandlingsprogrammer med kontinuerlig evaluering og videreudvikling baseret på tidligere erfaringer. Der ses positivt på, at ansøger er tilknyttet forskningsmiljøet, og at tilbuddet allerede er etableret. 

Ved fordelingen af midlerne vil der derudover blive lagt vægt på, at der sikres en bred behandlingsindsats, der geografisk dækker hele landet. 

Ved vurderingen af ansøgningerne vil ministeriet indhente Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af ansøgningerne. På baggrund heraf træffer ministeriet endelig afgørelse om tildeling af midler. 

Det bemærkes, at niveauet for eventuel tildeling af midler i den netop udløbne bevillingsperiode vil indgå i den samlede vurdering af ansøgningerne, såfremt det samlede ansøgte beløb overstiger puljens størrelse. 

Afrapportering

Det er et krav, at tilskudsmodtagere indsender afrapporteringer til ministeriet undervejs i projektet og ved projektets afslutning, der blandt andet redegør for projektets resultater. Yderligere information herom vil fremgå af tilsagnsbreve til tilskudsmodtagerne.

Økonomi

Regnskabs- og revisionsinstrukser udsendes samtidigt med bevillingsskrivelse. Regnskab aflægges til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ansøgningens budget skal udarbejdes i det medfølgende budgetskema. Budgettet skal udarbejdes detaljeret: Der skal indgå timetal og timesatser vedr. alle budgetlagte lønudgifter og antal og pris. pr. stk. vedr. alle driftsudgifter.

Ansøgningsskema, budgetskema og indsendelse af ansøgning

 Hent ansøgningsskema og budgetskema - behandling

Ansøgning skal indsendes med elektronisk post til sum@sum.dk, cc. msan@sum.dk.

Ansøgninger bedes mærket ”Ludomanipulje 2023 [og/eller 2024] – behandling”.

Ansøgningsfristen var den 3.marts 2023