Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

10-11-2014

Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Arbejdsgruppen udarbejdede til brug for forhandlingerne om ØA15 et notat om de retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Notatet indeholder en gennemgang af reguleringen af de forskellige kommunale samarbejdsformer, bl.a. § 60-samarbejder, aktieselskaber, fælles udbud, Udbetaling Danmark og tilsynsreformen på det sociale område. I den forbindelse redegøres endvidere for en række tværgående retlige problemstillinger, herunder udbudsregler, persondatalov, delegation af myndighedsudøvelse mv. Notatet indeholder alene en beskrivelse - og dermed ikke en vurdering - af de retlige rammer.