Modellen for automatisk nedlukning justeres og træder i kraft fredag den 30. april

28-04-2021

Et flertal i Epidemiudvalget bakker op om regeringens forslag om at justere modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, så der er mere luft for kommunerne til at gribe ind før lokal nedlukning. Samtidig skabes større fleksibilitet, når sogne lukkes ned, og der gives mulighed for at sætte ind, hvad angår trivsel og læring for børn og unge under nedlukning. Den justerede model træder i kraft fredag den 30. april 2021.

Regeringen har med opbakning i Epidemiudvalget besluttet at tilpasse modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, som trådte i kraft den 12. april 2021. Det sker på baggrund af beslutningen om at revurdere modellen for automatisk nedlukning i genåbningsaftalen per den 15. april 2021. Tilpasningerne af modellen er blevet til i dialog med eksperter fra Den Faglige Referencegruppe og bakkes op af Epidemikommissionen.

Nedlukning af sogne

I den automatiske model for nedlukning af kommuner og sogne justeres grænserne for, hvornår et sogn eller kommune skal lukke ned, så de i højere grad afspejler smitteniveauet på landsplan.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn, når både incidens, antallet af smittetilfælde de sidste syv dage, og positivprocenten overstiger et fastsat niveau. Grænserne for nedlukning justeres for sogne således:

 • Incidensgrænsen hæves fra 400 til 500 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge.
 • Positivprocenten hæves fra 2 til 2,5 procent eller mere.
 • Antallet af smittetilfælde fastholdes på 20 registrerede smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at lukke alle grundskoler, SFO’er og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Institutioner der udbyder voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves-, idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter på Kulturministeriets område.

Nedlukning af kommuner

Ligeledes hæves incidensgrænsen for nedlukning af kommuner fra 200 til 250 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere. Det betyder, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn, når incidensen overstiger 250.

Derudover gælder fortsat, at videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og indkøbscentre, udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker mv. samt stormagasiner, arkader og basarer, også lukkes, når incidensgrænsen for en kommune overskrides.

Større fleksibilitet ved nedlukning af sogne og kommuner

Samtidig ændres modellen, så Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunen i tilfælde af lokal nedlukning af et sogn eller hele kommunen vurderer om nogle institutioner kan genåbne hurtigere.

Ved nedlukning af et sogn eller en kommune, vil konkrete skoler, institutioner og lokaler og lokaliteter, som vurderes ikke at være i nærliggende fare for påvirkning af smitte, kunne genåbnes hurtigere.

Det kan for eksempel være, hvis institutioner omfattet af nedlukningen er beliggende i andre bysamfund uden særlig interaktion med det smitteramte område, og der har været iværksat en skærpet testindsats. Eller hvis smitten på anden måde vurderes at være afgrænset i sognet eller kommunen.

Vurderingen af, hvorvidt nogle institutioner kan undtages fra nedlukning kan iværksættes umiddelbart efter nedlukningen.

Bedre muligheder for undervisning af børn og unge ved nedlukning

For at sikre læring og trivsel for elever i sogne og kommuner med langvarig nedlukning, indføres der nye tiltag for at skoler, uddannelsesinstitutioner og klubtilbud kan gennemføre undervisning under særlige forholdsregler. Disse vil gælde for institutioner, der har været lukket i mere end 2 uger over de seneste 4 uger.

Undervisning vil i disse tilfælde indebære:

 • Begrænset fremmøde: Makimalt 50 procent fremmøde på skolen, uddannelsesinstitutionen mv.

  Fremmødebegrænsningen vil ikke omfatter elever, der er undtaget fra nedlukning, herunder sårbare elever og elever i nødpasning.

 • Daglige test: Elever, kursister mv. fra og med 12 år testes dagligt fremfor to gange om ugen.

  Testene følger i øvrigt testmodellen for den pågældende institution, dvs. at der i grundskoler ekskl. efterskoler mv. vil være tale om en kraftig opfordring til test, mens der på ungdoms- og voksenuddannelserne vil være tale om et krav om test.

 • Mindre grupper: Anbefaling om undervisning i mindre grupper (max 15 elever) i grundskoler.
 • Afstand: Anbefaling om at holde 1-2 meters afstand på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Endeligt sikres der øgede muligheder for udeundervisning i alle sogne og kommuner, der er nedlukket.

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233