Bred aftale om ny epidemilov

18-12-2020

Et bredt flertal i folketinget har indgået en aftale om en ny epidemilov. Loven sikrer, at der er faglighed bag og demokratisk opbakning til de i nogle tilfælde vidtrækkende beslutninger, som det kan være nødvendigt at træffe af hensyn til folkesundheden. Den nye epidemilov værner om individets rettigheder og sikrer øget gennemsigtighed omkring beslutningerne.

Danmark kæmper fortsat med en Corona-epidemi, som Folketinget, regeringen og sundhedsmyndighederne skal kunne handle på inden for fornuftige juridiske rammer. Sådan vil det være et godt stykke ind i 2021, ligesom vi også i fremtiden kan blive ramt af nye epidemier, som kræver den rette lovgivning for, at vi kan bremse dem.

Derfor er et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om indholdet i en fremtidsorienteret epidemilov, som sikrer balancen mellem behovet for at træffe hurtige beslutninger og hensynet til, at der skal være parlamentarisk opbakning og faglighed bag.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger: 

Hverken Folketinget eller regeringen skal igen stå i en situation som i foråret 2020, hvor vi med stor hast måtte vedtage en ny epidemilov for at have de fornødne beføjelser til at kunne inddæmme og forebygge smitte med COVID-19. Nu får vi snart en langtidsholdbar epidemilov, som udgør den nødvendige juridiske ramme for danske myndigheders håndtering af alvorlige smitsomme sygdomme - også i fremtiden. En lov som et bredt flertal i Folketinget står bag.

Den nye epidemilov træder i stedet for den lovgivning, som efter hastebehandling blev vedtaget af Folketinget i foråret 2020. På det tidspunkt steg smitten med COVID-19 med bekymrende fart, og en meget smitsom virus, som vi ikke kendte til på forhånd, skulle håndteres. Derfor fik sundheds- og ældreministeren udvidet sit politiske handlerum, og myndighederne fik mulighed for at indføre en række vidtgående tiltag. Hastelovgivningen blev omfattet af en solnedgangsklausul, som betyder, at den bortfalder den 1. marts 2021.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

I dag er vi klogere på COVID-19, end vi var i foråret, og der er udsigt til, at de første vacciner vil være klar om kort tid. Regeringen har lyttet til de øvrige partiers ønsker til en kommende epidemilov, og vi deler ønsket om parlamentarisk kontrol og gennemsigtighed omkring tiltag, som kan være særdeles indgribende over for borgerne.

Ny National Epidemikommission

Sundheds- og ældreministeren er tilfreds med de væsentlige ændringer af epidemiloven, som er kommet til på baggrund af drøftelser med de øvrige partier. Med dem styrkes den parlamentariske kontrol, mulighederne for at anvende tvang begrænses, og den kommende nationale epidemikommission bliver bredere sammensat, end der først var lagt op til. Det betyder, at ikke alene det faglige, men også det økonomiske og samfundsmæssige beslutningsgrundlag styrkes.

Desuden skal Epidemikommissionens indstillinger offentliggøres, hvilket er med til at øge gennemsigtigheden, hvad enten politikerne følger dem eller træffer en anden politisk beslutning.
Med den nye epidemilov styrkes individets rettigheder og mulighederne for anvendelse af tvang begrænses. Det skal ikke længere være muligt at påbyde vaccination. Samtidig indføres der automatisk domstolsprøvelse ved påbud, der har karakter af frihedsberøvelse som f.eks. isolation.

Den parlamentariske kontrol styrkes bl.a. ved, at der før udstedelse af en række indgribende regler som f.eks. forsamlingsforbud og restriktioner for f.eks. erhvervslivet, skal ske forelæggelse for et folketingsudvalg. Reglerne må ikke udstedes, hvis et flertal i udvalget er imod.

Er der tale om særligt hastende tilfælde, kan reglerne dog udstedes, men så skal regeringen uden unødigt ophold forelægge sagen for udvalget og se, om der er et flertal imod reglerne efterfølgende. Denne fremgangsmåde vil alene kunne anvendes, hvis der foreligger en overhængende fare for eller trussel mod folkesundheden.

Læs aftaletekst om ny epidemilov

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet