Sundhedsminister får anbefalinger til nye regler for instrukser

19-09-2018

Arbejdsgruppe kommer i dag med anbefalinger til, hvordan sundhedsminister Ellen Trane Nørby kan forbedre lovgivningen om instrukser på hospitalerne og i resten af sundhedsvæsnet

Efter Svendborg-sagen kom sundhedsministeren med en ”tillidspakke”, der med otte initiativer skal være med til at genopbygge tilliden mellem sundhedspersonalet og sundhedssystemet. Ellen Trane Nørby siger:

Læs om tillidspakken her

For at den enkelte sundhedsperson kan leve op til sine pligter og have tryghed i arbejdet, er det vigtigt, at den enkelte er klar over, hvad der er organisationens ansvar, og hvad der påhviler den enkelte i konkrete behandlingsmæssige situationer.

Som led i ”tillidspakken” fremsætter sundhedsminister Ellen Trane Nørby derfor til efteråret et lovforslag, som skal være med til at præcisere ansvaret mellem sundhedspersoner og organisation. Lovforslaget skal sikre, at den enkelte sundhedsperson ikke sanktioneres for fejl, der skyldes organisatoriske forhold.

I dag fik hun så anbefalingerne til ny lovgivning om instrukser i sundhedsvæsenet fra en bredt sammensat arbejdsgruppe. Ellen Trane Nørby siger:

Opgaven har været at komme med forslag til, hvordan man gennem tydelige regler for instrukser kan sikre en mere klar ansvarsfordeling mellem det individuelle og det organisatoriske niveau og mellem de enkelte grupper af sundhedspersoner. Det er ikke nemt. Derfor er det også positivt, at så mange har været med til at sætte deres præg på anbefalingerne. Det giver et godt udgangspunkt for kommende lovgivning.

Læs anbefalinger her

Arbejdsgruppen for bedre instruksregler, der blev nedsat af sundhedsministeren i februar 2018, består af Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Tandlægeforeningen, Danske Patienter, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundheds- og Ældreministeriet. Herudover har et bredt udvalg af interessenter deltaget.

Hvad er en instruks?

Skriftlige instrukser er et væsentligt arbejdsredskab til at understøtte patientsikkerheden ved behandlingen i form af beskrivelser af veletablerede faglige rutiner og fastlæggelse af en klar ansvars- og opgavefordeling hos personalet, herunder procedurer for fastlæggelse af personalets kompetence- og ansvarsforhold.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet