Anbefalinger til afbureaukratisering af ældreområdet er klar

11-01-2018

Det skal være nemmere for medarbejderne i ældreplejen at indberette utilsigtede hændelser, smartere former for dokumentation skal udnyttes og kommunerne skal have mindre bøvl med at søge og dokumentere puljemidler. Sådan lyder nogle af de anbefalinger, en arbejdsgruppe under ældreministeren og KL kommer med.

Er reglerne og dokumentationskravene tidssvarende? Bruger medarbejderne i ældreplejen deres tid rigtigt, så de ældre får den bedst tænkelige kvalitet i pleje og omsorg?

Sådan lød nogle af de spørgsmål, der i december 2016 førte til at ældreminister Thyra Frank og formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle identificere uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav i ældreplejen.

Afbureaukratiseringsarbejdet er nu færdiggjort og arbejdsgruppen er klar med en række anbefalinger på området.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Vi skal sørge for, at medarbejderne bruger tiden på det vigtigste, nemlig på plejen og omsorgen for de ældre. Nogen dokumentation er nødvendig, men vi skal sørge for, at det sker så nemt som muligt. Og så skal vi sørge for, at medarbejderne får plads til at bruge deres faglighed

Det ligger i anbefalingerne, at der både i Sundheds- og Ældreministeriet og kommunerne skal ses på de krav, der stilles til dokumentation ved puljepenge til ældreområdet. Det anbefales fx, at der bliver en tydeligere kommunikation af henholdsvis statslige og kommunale krav til dokumentation, så der ikke af forsigtighed dokumenteres mere end nødvendigt.

Det skal være nemmere for medarbejderne at indberette utilsigtede hændelser i ældreplejen. Man har gode erfaringer fra ti kommuner, som foreslås udrullet til hele landet.

På den samme måde bør der etableres et ”fasttrack”, så fx plejehjem, der har fået bemærkninger eller påbud i forbindelse med tilsyn hurtig kan få afklaring hos Styrelsen for Patientsikkerhed på de faktiske krav til dokumentation. Erfaringer siger nemlig, at tvivl om dokumentationskrav kan føre til overdokumentation.

Formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov siger:

Det har været meget vigtigt for os at få set på, hvordan vi undgår, at udmøntning af puljer skaber unødig dokumentation i kommunerne. Som det er nu, så bliver der brugt for meget tid på at administrere og håndtere puljeopslag. Jeg håber derfor, at anbefalingerne om at få lavet en bedre proces for udmøntning af puljerne kan være med til at lette det arbejde.

Anbefalingerne er både forslag til konkrete ændringer i vejledninger og lovgivning, men går også på kommunernes arbejdstilrettelæggelse. Fx forslås det, at man i hjemmeplejen letter dokumentationen ved at benytte kørelisterne som dokumentation for plejeindsatser under serviceloven. En tidsbesparende praksis som flere kommuner allerede benytter.

Ældreministeren og KL’s formand for Social og Sundhedsudvalget mødes inden længe og drøfter, hvilke konkrete initiativer, der skal sættes i gang.

Læs hele afrapporteringen her

Fakta om anbefalinger til afbureaukratisering af ældreområdet:

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. følgende initiativer:

 • Smartere tilrettelæggelse af opgaver og dokumentation
  Kommunerne skal løbende have fokus på og drøfte, hvordan organisering og tilrettelæggelse af indsatsen i ældreplejen påvirker behovet for dokumentation. Det anbefales også, at kommunerne bruger kørelisterne i hjemmeplejen som dokumentation for levering af indsatser under serviceloven for at undgå unødig dokumentation. Kommunerne skal også løbende have fokus på, hvordan IT kan lette overleveringer af oplysninger mellem medarbejdere.
 • Forenklet registrering af utilsigtede hændelser
  Dokumentationen af utilsigtede hændelser skal gøres nemmere. Frem for enkeltvis indmeldelse digitalt, foreslås det, at hændelserne indmeldes samlet. Et pilotprojekt har vist, hvordan dette kan gøres nemmere og med et mere synligt fokus. Anbefalingen er, at metoden implementeres landsdækkende.
 • Overflødige tilsynspolitikker skal fjernes
  Det anbefales at fjerne kravet om, at kommunerne skal udforme tilsynspolitikker for personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Ophævelse af forpligtelsen til at udarbejde og følge op på tilsynspolitikker forudsætter en ændring af serviceloven.
 • Hurtig afklaring ved tvivlsspørgsmål skal komme overdokumentation til livs
  Det anbefales, at der laves et ”fast track”, så behandlingssteder i den kommunale ældrepleje kan tage fat i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der hersker tvivl om styrelsens bemærkninger i forbindelse med tilsyn. Det skal ske for at undgå overdokumentation som følge af tvivl om dokumentationskrav.
 • Mere gennemskuelig puljeadministration
  Det anbefales, at der sikres tydeligere kommunikation af henholdsvis statslige og de kommunale revisorers krav til dokumentation i forbindelse med puljer. Det anbefales, at Sundheds- og Ældreministeriet sætter fokus på at kommunikere kommende puljeopslag og proces herfor tydeligere. Fx ved i god tid at annoncere tidpunkter for kommende opslag. Der igangsættes en proces med gennemgang af ministeriets rammer for tilskud med henblik på at gøre den mere tilgængelig og brugervenlig.

Baggrunden for anbefalingerne

I december 2016 igangsatte ældreminister Thyra Frank og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov arbejdet om forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen. Afrapporteringen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed samt KL. Der har i arbejdet været inddraget en lang række interessenter herunder FOA, DSR, Sundhedskartellet, DSAM, Ældre Sagen, Danske Ældreråd, Danske Seniorer, Dansk Erhverv (herunder Selveje Danmark), Dansk Industri og KA-Pleje.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet