Produktiviteten vokser igen: Flere patienter modtager behandling

02-02-2018

Fra 2015 til 2016 øgede hospitalerne igen deres produktivitet, viser ny opgørelse. Med en samlet produktivitetsvækst på én procent er stigningen dog lavere end foregående år.

Endnu engang har læger, sygeplejersker og det øvrige hospitalspersonale tilset og behandlet flere patienter.

Fra 2015 til 2016 steg hospitalernes produktivitet på landsplan med 1 procent.

Det viser publikationen "Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren 2015-2016", fra Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er tilfreds med produktivitetsstigningen:

Produktivitetsstigningen på sygehusene viser den store indsats personalet sygehusene yder hver dag. Det er flot. Det er vigtigt fortsat at arbejde med god ledelse, bedre arbejdstilrettelæggelse mv., så vi får mest mulig sundhed for pengene. Regeringen har igangsat et Styringseftersyn. Det skal bidrage til en mere moderne og balanceret styring i sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet, patientsikkerhed og effektivitet. Patienterne skal have et sundhedsvæsen, der møder dem, hvor de er, med høj kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet.

Hos Danske Regioner ser formand Bent Hansen opgørelsen som udtryk for, at styringen af hospitalerne skal tilpasses en ny virkelighed, og at tiden er løbet fra fokus på aktivitet:

De ansatte på hospitalerne yder hver dag en formidabel indsats med at hjælpe flere og flere patienter. Vi skal udvikle en ny måde at styre vores hospitaler på, og i regionerne er vi allerede i gang. Det vigtigste er nye rammer, hvor læger og sygeplejersker kan sørge for mere værdi for patienterne og mere sundhed for pengene – det gør vi blandt andet ved, at hospitalspersonalet arbejder tættere sammen med de praktiserende læger og kommunernes sundhedstilbud.

Siden 2003 har hospitalerne i gennemsnit haft en årlig produktivitetsfremgang på 2,3 procent, og hospitalerne har præsteret produktivitetsfremgang i alle årene med undtagelse af 2007-2008, hvor der var strejke i sundhedsvæsenet.

Væksten på 1,0 procent fra 2015 til 2016 dækker over et varieret billede fra region til region.

Læs mere: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren

Fakta:

  • Hospitalernes produktivitet måles som værdien af aktiviteten på hospitalerne divideret med hospitalernes driftsudgifter. Aktiviteten opgøres i DRG-værdi.
  • Produktivitet og aktivitet: Siden begyndelsen af 00’erne har en del af hospitalernes økonomi været koblet til den såkaldte aktivitetspulje. Det vil sige, at hospitalerne har skullet tilse og behandle et vist antal ekstra patienter hvert år for at få alle penge udbetalt fra staten. Produktivitetsopgørelsen er dog ikke knyttet til aktivitetspuljen. Når aktivitetskravet beregnes, forudsætter man en produktivitetsfremgang på 2,0 procent, men udbetalingen af aktivitetspuljen er kun knyttet til aktivitetsudviklingen og ikke produktivitetsudviklingen.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti blev i efteråret 2017 enige om at suspendere produktivitetskravet i 2018, mens der bliver arbejdet på en ny og bedre model for at styre sundhedsvæsenet. Regionerne kan stadig få penge fra aktivitetspuljen på 1,4 mia. kr. for 2018 uden at levere den meraktivitet på 2 pct., som produktivitetskravet har krævet.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den fremadrettede styring på sundhedsområdet stadig skal indeholde et incitament til at effektivisere ude på sygehusene for at få mest mulig sundhed for pengene.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet