Afdeling for Patientsikkerhed, Life Science og Global Sundhed

Sundhedsjura og Lovkvalitet

Kontoret arbejder med sundhedspersoners rettigheder og pligter (tilsyn mv.), patientklager og patienterstatning, sundhedspersonalets uddannelse, patienters retsstilling (samtykkeregler mv.), international sygeforsikring samt sundhedsjuridiske problemstillinger.

Kontorchef
Ulrich Stigaard Jensen
Mail: usj@sum.dk

Lægemiddelkontoret

Kontoret arbejder med rammerne for behandling med lægemidler, herunder prioritering af dyr sygehusmedicin, lægemiddelsikkerhed, medicinsk udstyr, kliniske forsøg, medicinsk cannabis og apotekersektoren.

Kontorchef
Henriette Benzon Bang
Mail: heb@sum.dk

EU-enheden

Chef 
Edward Alexander James-Smith

Mail: ejs@sum.dk

Enhed for Global Sundhed

Enhed for Global Sundhed varetager koordinationen af Danmarks engagement i WHO og samarbejde på sundhedsområdet i andre internationale organisationer, herunder FN, OECD, Europarådet og Nordisk Ministerråd. Enheden koordinerer endvidere varetagelsen af ministeriets bilaterale samarbejdsrelationer inden for sundhed og life science samt ministeriets opgaver i relation til rigsfællesskabet.

Chef 
Hanne Charlotte Findsen
Mail: hcf@sum.dk

Enhed for Life Science

Kontoret samler ansvar for strategierne for personlig medicin og Life Science, samt visionen om bedre brug af sundhedsdata, biobankområdet og forskningsområdet. I kontoret arbejdes der med koordination af Life Science Strategien og dele af European Health Data Space (EHDS), mens der samtidig skabes gode rammer for udvikling af fremtidens sundhedsvæsen, hvor aktiv brug af sundhedsdata og nye teknologier knyttet til personlig medicin spiller en afgørende rolle. Der arbejdes bl.a. med regler og rammer for brugen af sundhedsdata til både direkte patientbehandling og forskning på sundhedsområdet samt opbygning af en infrastruktur til at understøtte personlig medicin.

Chef 
Carsten Eskebjerg
Mail: ces@sum.dk 

Informationssikkerhed- og Databeskyttelsesenheden

Enheden har til opgave at bistå med at sikre, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement lever op til de gældendende krav vedr. cybersikkerhed, informationssikkerhed og databeskyttelse. Enheden fører tilsyn med ministeriets myndigheder, sekretariatsbetjener koncernens forum for cyber– og informationssikkerhed og databeskyttelse, samt fungerer som databeskyttelsesagent (DPA), der  er bindeled til ministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Konst. chef
Mette Rye Andersen

Mail: mran@sum.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Alle offentlige myndigheder skal i medfør af GDPR udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som har til opgave at rådgive om og overvåge, at de databeskyttelsesretlige regler og myndighedens egne politikker om behandling af personoplysninger overholdes. Myndigheden skal inddrage databeskyttelsesrådgiveren i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren fungerer endvidere som kontaktpunkt for de registrerede og for Datatilsynet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern har en fælles databeskyttelsesrådgiver, som er ansat i departementet og varetager funktionen for både departementet og for de underliggende myndigheder, undtagen VIVE og Benchmarkingenheden, der har andre databeskyttelsesrådgivere.

Ministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver er understøttet af en såkaldt databeskyttelsesagent (DPA) i hver myndighed, som i første række varetager rådgivningen af myndighedens medarbejdere og sørger for at inddrage databeskyttelsesrådgiveren, når dette er påkrævet eller ønsket.

Databeskyttelsesrådgiver
Helle Ginnerup-Nielsen
Mail: hgn@sum.dk

Afdelingschef

Dorte Bech Vizard 
Mail: dbv@sum.dk 

Afdelingssekretær

Lene Birgit Gyllensteen
Tlf.: 20 47 56 41
Mail: lbg@sum.dk

Afdelingssekretær

Lone McPhee
Tlf.: 20 36 89 76
Mail: lbm@sum.dk