1

Problemstilling

Sundhedsministeren, erhvervsministeren, transportministeren, børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, kulturministeren, kirkeministeren, skatteministeren, udlændinge- og integrationsministeren, social- ogældreministeren, indenrigs- og boligministeren, justitsministeren samt beskæftigelsesministeren har anmodet Epidemikommissionen om indstilling vedr. videreførelse af de aktuelle gældende tiltag.

Epidemikommissionen indstillede hhv. den 7. og den 16. december 2021 en række aktivitetsdæmpende tiltag som følge af omikron-variantens hastige vækst i Danmark. Der er videre indstillet indførelse af krav om test forud for indrejse samt krav om coronapas i træningscentre.

Grundskoler og efterskoler er genåbnet i uge 1. Langt hovedparten af de resterende indstillede tiltag er indført med virkning til og med den 15. januar 2022.

Epidemikommissionen har den 4. januar 2022 vurderet, at de indførte tiltag sammen med den fremrykkede revaccination har haft en afgørende effekt på den nuværende epidemisituation, herunder ved at holde indlæggelserne på et håndterbart niveau hen over julen. Det blev i den forbindelse vurderet, at tiltagene fortsat var nødvendige og proportionale. Af vurderingen fremgår endvidere de forskellige principper, hensyn, og afvejninger Epidemikommissionen lægger til grund.

Epidemikommissionen har på bagrund af udløbet af de gældende restriktioner den 16. januar 2022 foretaget en ny vurdering af epidemisituationen og det samlede restriktionsniveau, herunder hvilke restriktioner der kan lempes på nuværende tidspunkt.

Formålet med restriktionerne er at reducere aktivitetsniveauet i samfundet, særligt i situationer, hvor der er risiko for superspredningsbegivenheder samt steder, hvor mange mennesker er samlet og opholder sig tæt sammen. Sammen med revaccinationsindsatsen modvirkes derved en hurtigere og kraftigere smittestigning og heraf følgende øget stigning i indlæggelser med risiko for overbelastning af sygehusvæsenet.

Formålet er også at reducere den mulige påvirkning af væsentlige samfundsfunktioner ved en voldsom smittestigning.

Der er ligeledes en række tiltag, som skal yde en ekstra beskyttelse af ældre og sårbare borgere. Eksempelvis skærpede opfordringer til test for medarbejdere på plejehjem og sociale tilbud samt krav om coronapas og mundbind for besøgende.

Epidemien har fortsat været i vækst i starten af 2022 og er nu drevet af smittespredning med omikron, som er estimeret til at udgøre 94,4 pct. af alle bekræftede tilfælde den 1. januar 2022. Den samlede incidens er nationalt steget til en 7-dages incidens svarende til 2.137 tilfælde per 100.000 per 9. januar 2022, men der har de seneste dage været tegn på en stabilisering i antallet af nye daglige tilfælde kombineret med en stabilisering i positivprocenten, hvilket følger efter store udsving i testaktiviteten over jule- og nytårsdagene. Samtidig er der siden nytår tegn på fald i incidens blandt de ældre aldersgrupper, der alt andet lige har den største risiko for alvorlige sygdomsforløb. Epidemikommissionen bemærker således, at der er tegn på en positiv udvikling, men er samtidig opmærksom på, at denne udvikling kan ændre sig i den kommende periode. Der er derfor fortsat behov for løbende at vurdere epidemisituationen. Smitten varierer stadigvæk på tværs af landet, hvor Region Hovedstaden fortsat er hårdest ramt med en incidens på 2.621 tilfælde per 100.000 og en positivprocent på 15,8 pct. per 9. januar 2022.

Antallet af nyindlagte med positiv PCR-test for SARS-CoV-2 har gennem de seneste to uger ligget på gennemsnitligt 156 nyindlagte i døgnet med et tegn på en stabil tendens siden den 27. december 2021, hvor antallet af nyindlagte har ligget mellem 160-180 dagligt. Den 10. januar 2022 er det samlede antal indlagte patienter med positiv PCR-test for SARS-CoV-2 777. Det bemærkes, at grundet den meget udbredte samfundssmitte vil der være en større andel af patienter indlagt med positiv PCR-test for SARS-CoV-2, som ikke er indlagt pga. COVID-19 sygdom. Statens Serum Institut har pba. data pr. 19. december 2021 estimeret, at denne andel kan udgøre op mod 25 % af de indlagte. Andelen af indlagte med positiv PCRtest for SARS-CoV-2 og ikke pga. COVID-19 sygdom må iflg. Statens Serum Institut forventes at være højere som følge af den stigende samfundssmitte med omikron. Det samlede antal indlagte på intensiv viser tegn på at have stabiliseret sig, og pr. 10. januar 2022 er der registreret 74 patienter indlagt på intensiv med positiv PCR-test for SARS-CoV-2

Vurdering af nuværende restriktionsniveau og epidemisituation
Det er Epidemikommissionens vurdering, at den samlede risiko forbundet med epidemiens udvikling nu er mindre end vurderet i november og december. De høje smittetal hen over julen ser ud til nu at være aftaget, og de høje smittetal har foreløbigt ikke medført en kraftig stigning i indlæggelserne. Denne dekobling mellem samfundssmitte og indlæggelsestal, der er set siden efteråret, er formentlig bl.a. en følge af den øgede vaccineeffektivitet på befolkningsniveau. Belastningen for indlagte på intensivafdelinger har siden slutningen af november været stabilt til let stigende, og belastningen er kun cirka halvdelen af sidste års belastning på samme tidspunkt.

Samtidig er der usikkerhed om smitteudviklingen den kommende tid, bl.a. som følge af at elever er kommet tilbage i skole og vil starte på andre uddannelser, hvilket må vurderes at kunne øge smitten igen. Stigningen i smitten blandt ældre er reduceret i starten af januar, men det er fortsat usikkert, om stigningen i smitten hen over julen vil kunne indebære flere indlæggelser de kommende uger, og der er fortsat begrænset viden om betydningen af faktorer som fx alder og tiden siden vaccination i forhold til effekten af vaccination og revaccination.

Epidemikommissionen anlægger samlet en helhedsvurdering i vurderingen af de nuværende restriktioner. Heri indgår en række faktorer, herunder særligt:

 • Mere viden om alvorlighed af omikron, selvom der fortsat er ubekendte
  Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er mindre usikkerhed i forhold til viden om effekten af omikron sammenlignet med i december 2021, selvom der fortsat er væsentlige usikkerheder i vidensgrundlaget. Der er løbende kommet mere viden om omikron, og senest er der internationale analyser, der tyder på, at omikron er associeret med en lavere risiko for indlæggelser og alvorligt sygdomsforløb end for deltavarianten. Dette underbygges af foreløbige danske data.

 • Risiko for overbelastning af sygehusvæsenet er reduceret
  Der er i de seneste uger set en dekobling af sammenhængen imellem smittetallene og indlæggelser, således at de store stigninger i smitten kun i mindre grad er slået igennem i indlæggelsestallene på nuværende tidspunkt. Denne dekobling skyldes formentlig den øgede vaccineeffektivitet på befolkningsniveau, men muligvis også at den nu altdominerende omikron-variant er mindre sygdomsfremkaldende.

  Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere den forventede belastning på sygehusene i de kommende uger, men grundet den faldende smitte hos de ældste aldersgrupper, stigningen i revaccinationsdækninger, samt at omikron-varianten tilsyneladende giver anledning til mindre alvorlig sygdom, forventer sundhedsmyndighederne ikke at antallet af indlagte, herunder også på intensiv afdeling, vil stige betragteligt i de kommende uger ved det nuværende restriktionsniveau.

  I den samlede vurdering af risiko for overbelastning af sygehusvæsenet skal der ligeledes tages højde for smitterelateret personalemangel, samt risiko for højt antal indlæggelser forbundet med andre smitsomme sygdomme som fx influenza. Der er endnu ikke set indlæggelser i større omfang som følge af influenza, men der ses stigninger i eksempelvis Sverige og USA. Udviklingen følges tæt i Danmark, og der vurderes fortsat risiko for en influenzaepidemi senere på vinteren.

 • Risiko for ældre og sårbare
  Der er over julen set en stigende smitte blandt ældre og sårbare borgere, herunder stigende smitte på plejehjem. Denne stigning har endnu ikke markant slået igennem på indlæggelserne, men effekten af den stigende smitte på indlæggelser vurderes endnu ikke at være set fuldt ud. Siden nytår er incidensen blandt de ældre dog faldet igen.

  Udviklingen følges tæt, og det vurderes løbende, om nuværende særlige tiltag til beskyttelse af ældre og sårbare vil skulle justeres.

 • Smitterelateret påvirkning af kritiske samfundsfunktioner
  Et stort antal smittede kan have en selvstændig indvirkning på centrale samfundsfunktioner og medføre problemer med at opretholde væsentlige samfundsfunktioner. Det samme kan gøre sig gældende i det private erhvervsliv.

  Der ses for nuværende smitterelateret personalemangel i bl.a. sundhedssektoren, ældreplejen, dagsinstitutioner, sociale institutioner og transportsektoren.

  Samtidig må der forventes en øget smittespredning blandt børn og unge, som følge af genåbning af grundskolen og efterskoler.

 • Større immunitet i befolkningen
  Fremrykningen og udrulningen af revaccination af en stor andel af befolkningen, herunder en særlig stor tilslutning fra ældre og sårbare, har bidraget til, at der er en stærkere immunitet i befolkningen, særligt ift. forebyggelse af indlæggelseskrævende infektioner. Revaccination beskytter især mod alvorlige forløb.

  Pr. 9. januar 2022 har 53 % af befolkningen modtaget 3. stik. For personer over 50 år har 88 % modtaget 3. stik. Sundhedsstyrelsen vurderer for nuværende muligheden for et 4. stik målrettet særligt sårbare grupper fx på plejehjem mv.

 • Sæsoneffekt
  I løbet af februar vurderes det, at epidemien vil dæmpes som følge af begyndende forår. Dette forventes alt andet lige at give en reduktion i smitten, der forventes at ville betyde en afdæmpning af både smittetal og indlæggelser. Hvornår og hvor meget sæsoneffekten sætter ind er dog usikkert og afhænger bl.a. af vejret.
2

Epidemikommissionens samlede vurdering og indstilling

Selvom der fortsat er en række ubekendte og et højt samlet indlæggelsesniveau, vurderer Epidemikommissionen samlet set, at der på flere områder ses en positiv udvikling:

 • Større viden om omikron.
 • Aftagende stigning i indlæggelser og halv niveau af intensivindlæggelser ift. sidste år og dermed aftagende risiko for kritisk sygehusbelastning, dog med fortsat usikkerhed efter stigende smitte i julen blandt den ældre befolkning.
 • Fortsat stigende immunitet i befolkningen som følge af fremrykket revaccination og høj andel af særligt den ældre del af befolkningen, som har modtaget 3. stik.
 • Fortsat god beskyttelse af ældre og sårbare og efter nytår faldende smitte blandt ældre.

På den baggrund er det Epidemikommissionens vurdering, at det ikke længere er nødvendigt at videreføre samtlige restriktioner fra den 16. januar 2022. Elevernes tilbagevenden til skole kan give en stigning i smitteudbredelsen, ligesom der fortsat er usikkerhed knyttet til, hvorvidt smittestigningen blandt den ældre befolkning vil øge antallet af indlæggelser. Epidemikommissionen vurderer således, at en genåbning og ophævelse af restriktioner vil kunne påbegyndes den 16. januar 2022, men at det er nødvendigt, at det sker gradvist, jf. indstilling nedenfor.

Epidemikommissionen har i vurderingen af genåbningens første trin lagt særligt vægt på afvejning af:

 • Begrænset smitterisiko ved en stigende samfundsaktivitet udendørs.
 • Øget trivsel.
 • Lempelser på områder, som er kendetegnet ved, at smitterisikoen kan minimeres, herunder ved tiltag der sikrer velordnede forhold, fx ved siddende arrangementer.
 • Tiltag indført særligt møntet på arrangementer i julehøjtiden.
 • Fortsat behov for aktivitetsdæmpende tiltag i samfundet ud fra en helhedsbetragtning, og herunder særligt i situationer, hvor der er risiko for superspredningsbegivenheder samt steder, hvor mange mennesker er samlet og opholder sig tæt sammen.

Lempelse af restriktioner
Epidemikommissionen indstiller, at nedlukning af følgende lokaler og lokaliteter ikke videreføres fra og med den 16. januar 2022, men at disse kan genåbnes med krav om coronapas (udendørs og indendørs) og krav om anvendelse af mundbind eller visir (indendørs):

 • Folkehøjskoler (korte og lange kurser), folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) mv., jf. dog nedenfor vedrørende afsnit om krav om coronapas og mundbind eller visir.
 • Udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg (siddende).
 • Zoologiske anlæg, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier.
 • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller.

Epidemikommissionen indstiller endvidere, at nedlukning af følgende lokaler og lokaliteter ikke videreføres fra og med den 16. januar 2022, men at disse kan genåbnes med krav om coronapas (indendørs og udendørs), krav om anvendelse af mundbind eller visir (indendørs) og deltagerbegrænsning på 350 personer indendørs:

 • Biografer (loftet gælder pr. biografsal), lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende, teatre, kulturhuse, lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes foredrag og konferencer, indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg (kun arrangementer med publikummer mv. som i det væsentlige er siddende).

Ovenstående indebærer, at det ikke vil være tilladt at stå op de pågældende steder, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt for publikum mv. at stå op ved ind- og udgang fra arrangementet eller lokalet, og de vil i den forbindelse også skulle bære mundbind eller visir. Regler for udskænkning af alkohol følger reglerne for serveringssteder mv.

Epidemikommissionen indstiller derudover, at

 • Arealkrav i folkekirken og andre trossamfund ikke videreføres fra og med den 16. januar 2022.

Videreførelse af gældende restriktioner og justeringer på BUVM’s og JM’s områder
Epidemikommissionen indstiller, at de resterende nugældende restriktioner videreføres til og med den 31. januar 2022.

Epidemikommissionen vil løbende vurdere mulighederne for yderligere genåbning og anbefaler, at genåbningen forløber trinvis i takt med epidemiudviklingen, ud fra samme principper, hensyn og afvejninger, som Epidemikommissionen har lagt til grund ved indstilling om indførsel af restriktionerne.

I vurderingen af kommende genåbningstrin vil Epidemikommissionen i sine indstillinger generelt lægge vægt på, at genåbningen gennemføres over få større trin, frem for flere mindre trin.

Epidemikommissionen vurderer for nuværende, at det i næste trin vil være relevant bl.a. at genåbne hovedparten af de øvrige aktiviteter og arrangementer på kultur- og erhvervsområdet - for eksempel messer, lege- og badelande, forsamlingshuse og selskabslokaler, lempelse af restriktioner for serveringssteder mv.
Epidemikommissionen vurderer derudover, at det snarest vil være relevant, at opfordringen angående hjemmearbejde gradvist lempes.

Epidemikommissionen vil ligeledes følge udviklingen tæt med henblik på hurtigst muligt at kunne afgive indstilling vedr. normalisering af forholdene i grundskolen mv.

Det er samtidig Epidemikommissionens vurdering, at der forventeligt også efter næste trin vil være behov for restriktioner for eksempelvis natteliv og større arrangementer med stående publikum (koncerter mv.), ligesom der også fortsat forventes at være behov for krav om mundbind og coronapas.

Epidemikommissionen vil frem mod restriktionernes udløb den 31. januar 2022 vurdere, om man kan anbefale at iværksætte næste trin fra den 31. januar 2022. Iværksættelse af næste trin i genåbningen forudsætter en stabil udvikling i epidemien, herunder særligt i forhold til indlæggelsesniveau og belastning på intensivpladser. Epidemikommissionen vil samtidig foretage en vurdering af kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom.

Epidemikommissionen indstiller, at følgende tiltag videreføres til og med den 31. januar 2022:

Lokaler og lokaliteter
Følgende lokaler og lokaliteter lukkes for offentligheden:

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, samt forbud mod indtagelse af alkohol i busser og skiltningskrav herom.
 • Spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, messer, samt forsamlingshuse og selskabslokaler, der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter og andre kulturarrangementer med stående publikum.

Serveringssteder
Epidemikommissionen indstiller, at følgende tiltag vedr. serveringssteder videreføres:

 • Serveringssteder skal ophøre med at udskænke alkohol fra kl. 22 og skal holde lukket i perioden fra kl. 23 til kl. 5.
 • Generelt forbud mod salg af alkohol fra serveringssteder, butikker mv. i perioden kl. 22 til kl. 5.
 • Krav om coronapas, jf. nedenfor.
 • Krav om mundbind, jf. nedenfor.
 • Indendørs arealkrav på 2 m2 pr. gæst for siddende gæster og 4 m2 for stående gæster. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange gæster m.v., der maksimalt må tillades adgang for.
 • Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder.
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Engroshandel, detailhandel mv.

 • Indendørs arealkrav, som gælder for engros- og detailhandlen samt på take awaysteder:
  • I lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde.
  • I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 6 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.
  • I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 8 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder.
  • I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 1250 kunder.
 • Ved indgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, hvor mange kunder der maksimalt må tillades adgang for.
 • Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder.
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale godkendt af Sundhedsstyrelsen.
 • Krav om mundbind, jf. nedenfor.

De gældende undtagelser til lokalerestriktioner videreføres.

Coronapas
Epidemikommissionen indstiller, at der skal gælde krav om gyldigt coronapas for at få adgang til følgende steder:

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Der vil dog ikke gælde coronapas fx ved køb af take away og på serveringssteder på sociale tilbud mv.
 • Liberale personrelaterede serviceerhverv, herunder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder og bemandede solarier.
 • Sprogcentre under Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
 • Sociale tilbud og plejehjem (gældende for besøgende).
 • Svømmehaller og træningscentre.
 • Forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser (gældende for elever, kursister, deltagere og besøgende)
 • Uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, herunder universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt maritime og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (gældende for elever, studerende, besøgende samt andre personer end ansatte med tilknytning til uddannelsesinstitutionen).
 • Gudstjenester, religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, samt menighedsarrangementer, når der opholder sig 100 eller flere i lokalet eller 1.000 eller flere på lokaliteten.
 • Videregående uddannelsesinstitutioner på Kirkeministeriets område, hvilket omfatter Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og kirkemusikskolerne.
 • I fjernbusser, InterCity-tog og InterCityLyn-tog. Ud over kravet om coronapas gælder der også krav om siddepladser i fjernbusser.
 • Ved køreprøver og køreundervisning.
 • Sygehuse (gældende for besøgende)
 • Besøgende i kriminalforsorgens institutioner.

 • Folkehøjskoler (korte og lange kurser): Krav om coronapas følger de øvrige videregående uddannelser.
 • Folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet), musikskoler mv.
 • Udendørs og indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg. (siddende).
 • Zoologiske anlæg, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier.
 • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller.
 • Biografer, teatre, kulturhuse, foredrag, konferencer, scenekunst, koncerter og forevisninger og storskærmsarrangementer mv. (kun arrangementer hvor publikum mv. i det væsentligste er siddende).

De gældende undtagelser til krav om coronapas videreføres.

Epidemikommissionen indstiller, at der skal opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas, hvor dette gælder.

Krav om mundbind eller visir
Epidemikommissionen indstiller, at krav om mundbind eller visir skal gælde for følgende lokaler:

 • Engroshandlen, detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, indendørs markeder, arkader.
 • Steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway).
 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og bemandede solarier.
 • Fællesområder på hoteller, vandrerhjem og lignende.
 • Ejendomsmæglere.
 • Ekspeditionsområder hos pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder.
 • Sprogskoler på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
 • Borgerservicecentre på Beskæftigelsesministeriets, Indenrigs- og Boligministeriets, Skatteministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.
 • Sociale tilbud og plejehjem m.v. (gældende for ansatte og besøgende).
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og kulturaktiviteter.
 • Forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser.
 • Jobcentre.
 • Videregående uddannelsesinstitutioner, når man bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer (gældende for elever, studerende, ansatte og besøgende). Kravet gælder ikke i forbindelse med undervisning og eksamen.
 • Ved alle aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund (dvs. gudstjenester, religiøse handlinger, menighedsarrangementer) og på de videregående uddannelsesinstitutioner på folkekirkens område.
 • Kollektive trafik mv., og udendørs på stationer mv.
 • Ved køreprøver og køreundervisning.
 • Følgende steder i sundhedssektoren: Offentlige og private sygehuse og klinikker, steder hvor der foretages test for COVID-19, klinikker m.v. i praksissektoren samt kommunale sundhedstilbud.

 • Folkehøjskoler (korte og lange kurser): krav om brug af mundbind for besøgende, der ikke er ansat på skolen, dog ikke ved undervisning i klasse- og holdlokaler mv.
 • Krav om mundbind ved folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) mv., skal følge de øvrige videregående uddannelser
 • Ved indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.,
 • Zoologiske anlæg, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier.
 • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller.

 • Biografer, teatre, kulturhuse og lokaler, hvor der afholdes foredrag, konferencer, scenekunst, koncerter og forevisninger og storskærmsarrangementer mv.

 • Epidemikommissionen indstiller endvidere, at retten til at bære mundbind eller visir udvides på Børne- og Undervisningsministeriets område, således at personale på grundskoler gives retskrav på at bære mundbind, undtagen i undervisningen og i situationer med interaktioner med elever, så der ikke gås på kompromis med det pædagogiske hensyn til, at elever skal kunne aflæse de ansattes mimik.

De gældende undtagelser til krav om mundbind eller visir videreføres.

Det indstilles ligeledes, at der i eller ved lokalerne m.v. skal opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir. Epidemikommissionen indstiller endvidere, at følgende tiltag videreføres foreløbigt frem til og med senest den 31. januar 2022:

 • at jobcentre og a-kasser forsat skal have mulighed for at benytte sig af digitale samtaler i deres kontakt med borgere, både af hensyn til at kunne arbejde hjemme og for at mindske smittespredningen.

 • at byggeloven fortsat midlertidigt kan fraviges for så vidt angår faciliteter til test og vaccination.

 • at der sker forlængelse af muligheden for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd.

 • at kriminalforsorgen fortsat skal have mulighed for hurtigt og effektivt at iværksætte smitteforebyggende tiltag, samt at beskytte bl.a. de ansatte i forbindelse med besøg, ledsaget udgang og tilsyns- og kontrolbesøg,

Epidemikommissionen indstiller yderligere, at kriminalforsorgen, ud over de eksisterende regler, i særlige tilfælde gives mulighed for, at fysisk tilsyns- og kontrolbesøg, herunder hjemmebesøg, i en række tilfælde erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde, hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde eller hjemmebesøg bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som f.eks. isolationskrav.

Epidemikommissionen indstiller endelig, at det midlertidigt skærpede krav om test forud for indrejse og det gældende krav om isolation i forbindelse med indrejse videreføres frem til og med den 31. januar 2022.