1

Problemstilling

Sundhedsministeren har i lyset af smitteudviklingen anmodet Epidemikommissionen om en vurdering af, hvorvidt varigheden af negative test i coronapasset skal nedsættes, og hvorvidt der er behov for at udbrede kravet om coronapas til yderligere områder.

2

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at kravet om coronapas udbredes til statslige arbejdspladser, videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre, al kollektiv transport, herunder bus, tog, letbane, metro, færge og indenrigs fly samt taxa samt for alle besøgende i ældreplejen og på sociale botilbud (dog med særlige undtagelser).

Epidemikommissionen indstiller, at det gældende krav om coronapas ved adgang til lokaler med over 200 kunder besøgende og lignende og lokaliteter med over 2.000 kunder, besøgende og lignende ændres til at omfatte adgang til lokaler og lokaliteter med over hhv. 100 og 1.000 kunder, besøgende eller lignende.

Epidemikommissionen indstiller, at varigheden af negative test i coronapasset reduceres til hhv. 72 timer for PCR-test og 48 timer for antigentest.

Endelig indstiller Epidemikommissionen, at der fastsættes krav om, at der ved lokaler og lokaliteter samt transportmidler, hvor der gælder krav om coronapas, opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas.

Vurdering af udvidelse af områder med krav om coronapas
Epidemikommissionen noterer sig en fortsat bekymrende udvikling i COVID-19-epidemien og har på den baggrund drøftet behovet for udvidelse af områder med krav om coronapas.

Epidemikommissionen vurderer, at de allerede igangsatte tiltag fortsat er relevante og vigtige at fastholde fokus på. Det gælder blandt andet den intensiverede vaccinationsindsats, opskalering af test- og smitteopsporingsindsatsen samt den styrkede kommunikationsindsats. Det gælder også de nedjusterede grænseværdier i ’tiltagsmodellen’ samt udvidelsen af ’tiltagsmodellen’ med blandt andet anbefalinger om smitteforebyggende tiltag for idræts- og foreningslivet. Det gælder også de generelle smitteforebyggende anbefalinger om fx hygiejne, udluftning mv.

Coronapasset vurderes at være et effektivt redskab til at bryde smittekæder, fordi det ved høj samfundsaktivitet reducerer risiko for smittespredning. Epidemikommissionen vurderer således, at coronapasset er et relevant, proportionalt og mindre indgribende tiltag i forhold til at begrænse smittestigningerne og hermed forebygge, at mere indgribende tiltag bliver nødvendige.

Epidemikommissionen vurderer dog på baggrund af den nuværende smittesituation, at det vil være relevant at udbrede områder med krav om coronapas med henblik på at øge den smittereducerende effekt af coronapasset. De yderligere områder er indstillet ud fra følgende kriterier:

 • Mange mennesker er samlet (skærpet til mere end 100 kunder, besøgende og lignende indendørs/mere end 1.000 personer kunder, besøgende og lignende udendørs) Dog foreslås coronapas – uanset antal personer - indført på statslige arbejdspladser, videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser, sprogcentre og kollektiv transport.
 • Hensyn til at beskytte udsatte og sårbare.

Epidemikommissionen indstiller på den baggrund, at krav om coronapas udbredes til følgende områder:

 • Statslige arbejdspladser fra den 26. november 2021, hvor lovgrundlaget herfor forventes at være trådt i kraft. Epidemikommissionen noterer sig i øvrigt, at KL og Danske Regioner har opfordret kommunale og regionale arbejdsgivere til at indføre krav om coronapas.
 • Videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre. (Det foreslås, at der her gælder samme undtagelser, som var gældende, da der var krav om test på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelse og sprogcenter).
 • Kollektiv transport bus, tog, letbane, metro, færge og indenrigs fly samt taxa.
 • Alle besøgende i ældreplejen og på sociale botilbud. (Dog ikke for værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for beboere og andre personer, hvor institutionen i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas).
 • Krav om coronapas ved adgang til lokaler, lokaliteter og arrangementer med over 200 kunder, besøgende og lignende indendørs og 2.000 kunder, besøgende og lignende udendørs ændres til at omfatte adgang til disse steder for hhv. 100 og 1.000 kunder, besøgende og lignende.

Der indføres krav om, at der ved de berørte lokaler eller lokaliteter opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og om muligheden for bortvisning (dog ikke krav om skiltning vedr. mulighed for bortvisning for de steder i den kollektive transport, hvor sanktionen for manglende coronapas foreslås at være en kontrolafgift).

Epidemikommissionen bemærker, at nye krav efter epidemiloven om coronapas vil følge de gældende regler, herunder at den ansvarlige på visse områder ikke må tillade adgang for personer uden coronapas, og at der er en mulighed for bortvisning. Kravet om coronapas vil for offentlig kollektiv transport som bus, tog og metro, alene blive stikprøvekontrolleret. Kravet vil være knyttet op på rejsehjemlen, så der ved stikprøvekontrollen kræves coronapas. Har man ikke coronapas, da vil ens billet heller ikke være gyldig, og der vil blive udstedt en kontrolafgift, der indebærer, at man – uanset manglende coronapas – kan blive i transportmidlet indtil endestationen (ingen skifte). De svarer til de landsdækkende rejseregler i offentlig kollektiv transport.

Endelig bør kravet om coronapas på de nye steder have samme undtagelser som de gældende krav om coronapas.

Kortere varighed af negativ test
Test for covid-19 er et øjebliksbillede, og derfor er der en risiko for, at man bliver smittet umiddelbart efter, man har fået foretaget en negativ test. Jo længere tid der går efter testen, jo større risiko vil der være for, at man er smittet. Derfor har varigheden af negative test i coronapasset en betydning for risikoen for smittespredning.

Statens Serum Institut har udarbejdet en sundhedsfaglig vurdering af effekten ved at reducere gyldigheden af negative test i coronapasset. Statens Serum Institut vurderer, at man i den aktuelle situation, hvor epidemien er i vækst, med fordel kan reducere gyldigheden af test i coronapasset, da det vil øge testfrekvensen blandt personer, der får udstedt coronapas ved test, og idet der for den enkelte opnås en reduktion i transmissionsrisikoen efter test. Vurderingen baseres på beregninger, der viser, at en gyldighedsperiode på 48 timer for en antigentest nedsætter transmissionsrisikoen for uvaccinerede efter en test med 63 pct. (til sammenligning er effekten på 41 pct. for en testvarighed på 72 timer), og en gyldighedsperiode på 72 timer for PCR-test nedsætter transmissionsrisikoen med cirka 67 pct. (til sammenligning er effekten 53 pct. for en testvarighed på 96 timer).

Epidemikommissionen indstiller på den baggrund, at varighederne for negativ test i coronapasset nedsættes til:

 • 48 timer for antigentest
 • 72 timer for PCR-test

Forudsætning for reduktion af varigheden af negative test er en teknisk tilretning af coronapas-appen og en tilstrækkelig testkapacitet.

Overvejelser om yderligere tiltag – anbefaling om genindførsel af krav om mundbind eller visir
Epidemikommissionen har drøftet behovet for eventuelle yderligere tiltag. Epidemikommissionen bemærker i den forbindelse, at der på baggrund af den aktuelle smittesituationen og nyeste viden om effekten af brug af mundbind eller visir med fordel kan genindføres krav mundbind eller visir på udvalgte områder.

Epidemikommissionen bemærker, at mundbind eller visir bør indføres som krav og ikke som anbefaling, da det vurderes at være svært at opnå efterlevelse uden egentlige krav, særligt henset til, at der tidligere har været krav på området. Reglerne bør udformes således, at den ansvarlige alene må tillade adgang for personer med mundbind eller visir, ligesom det bør være et krav, at der i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir.

Epidemikommissionen bemærker endvidere, at et krav om mundbind eller visir bør være gældende for et forholdsvist bredt udsnit af områder for at have effekt, samt at der bør være tale om områder, hvor mange mennesker færdes og/eller, hvor der er tæt fysisk kontakt. Endelig bør hensyn til sårbare og udsatte personer tages i betragtning. Derudover har Epidemikommissionen lagt vægt på, at et krav om mundbind ikke pålægger det pågældende område en uforholdsmæssig stor byrde.

Epidemikommissionen anbefaler på den baggrund, at der indføres krav om mundbind eller visir på følgende områder:

 • Kollektiv transport, herunder bus, tog, letbane, metro, færge og indenrigs fly samt taxa.
 • Engroshandlen, detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, samt takeaway-steder heri.
 • Liberale serviceerhverv (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier) samt køreskoler og køreprøver.
 • Sundhedssektoren (besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren, kommunale sundhedstilbud)
 • Ældreområdet og sociale tilbud (besøgende og ansatte).

Fsva. liberale serviceerhverv bemærker Epidemikommissionen, at det kan overvejes at indføre krav om coronapas i stedet for krav om mundbind.

Epidemikommissionen bemærker, at et krav om mundbind eller visir bør have samme undtagelser mv. som tidligere har været gældende.