1

Problemstilling

Social- og ældreministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling til videreførelse af gældende regler om anvendelse af mundbind på sociale tilbud og plejehjem m.v. og regler om visse lokalerestriktioner. Det er en videreførelse af regler, som Epidemikommissionen tidligere har afgivet indstilling om.

Anmodningen vedr. videreførelse af:

  1. de gældende regler for personale og besøgende om brug af mundbind på en række sociale tilbud og på plejehjem m.v. i lokaler, hvortil offentligheden har adgang
  2. de gældende regler om restriktioner for lokaler, hvortil offentligheden har adgang, ift. antal besøgende, indretning, opsætning af informationsmateriale om COVID-19 m.v.

Social- og Ældreministeriet har oplyst, at der på baggrund af smitteudviklingen i samfundet vurderes fortsat at være risiko for, at COVID-19 kan bringes ind på sociale tilbud og plejehjem. Det vurderes derfor, at der fortsat kan være behov for regler om medarbejderes og besøgendes anvendelse af mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem m.v. i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Ligeledes vurderes der fortsat at være behov for regler om visse lokalerestriktioner fsva. lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Medarbejderes og besøgendes anvendelse af mundbind på sociale tilbud og plejehjem m.v., hvor beboerne er færdigvaccineret, vil blive inddraget i det generelle arbejde med en plan for udfasning af krav om mundbind begyndende primo juni, jf. aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021.

2

Epidemikommissionens indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at følgende videreføres:

  1. de gældende regler for personale og besøgende om brug af mundbind på en række sociale tilbud og på plejehjem m.v. i lokaler, hvortil offentligheden har adgang
  2. de gældende regler om restriktioner for lokaler, hvortil offentligheden har adgang, ift. antal besøgende, indretning, opsætning af informationsmateriale om COVID-19 m.v.

Epidemikommissionen noterer sig, at der jf. aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021, primo juni skal fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves.